Goed nieuws: 7 dagen extra 27/11/2019

image that represent Goed nieuws: 7 dagen extra

NewB krijgt verlenging

 

Goed nieuws! We hebben de bevestiging gekregen op woensdag 27/11 in de namiddag : we kunnen de fondsenwervingscampagne met een week verlengen (tot 4/12/19 om 23u59).

Dank u voor uw motivatie, aanmoediging en talloze berichten die ons in staat stelden om zo ver te komen!

Vóór de lancering van het aanbod werd aangenomen dat er geen verlenging van het aanbod voorzien kon worden. Uit de onderhandelingen die plaatsvonden in de loop van de periode van het aanbod, bleek echter dat de Nationale Bank van België kon instemmen met een herziening van het tijdschema, om NewB in staat te stellen haar aanbod met zeven dagen te verlengen, zonder dat de behandeling van de aanvraag tot de banklicentie hierdoor ter discussie gesteld wordt.

Op deze basis heeft de Raad van Bestuur van NewB beslist om de periode van het aanbod te verlengen tot woensdag 04/12/2019 om middernacht, zonder evenwel de voorwaarden (in het bijzonder de opschortende voorwaarden) van het aanbod te wijzigen. Deze verlenging is bedoeld om potentiële investeerders meer tijd te geven om in te schrijven op het aanbod en zo de kans te vergroten dat de minimumkapitaaldrempel van € 30.000.000, die NewB nodig heeft om te voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning als kredietinstelling, wordt bereikt.

Beleggers die tussen 25/10/19 en 27/11/19 om middernacht op de deelbewijzen A en B hebben ingeschreven, kunnen tot 29/11/2019 om middernacht hun inschrijving intrekken en hun belegging geheel of gedeeltelijk terug vragen via deze link, overeenkomstig deel 2 van het de bijlage bij het prospectus.

 

WAARSCHUWING BETREFFENDE DE RISICO'S
NewB heeft op heden nog geen erkenning als kredietinstelling en zal deze mogelijks nooit verkrijgen. De voorafgaande goedkeuring van het Prospectus en deze Bijlage van 26/11/2019 door de FSMA is volledig onafhankelijk van en zonder enige invloed op de procedure voor de toekenning van een banklicentie. De goedkeuring van het Prospectus en deze Bijlage van 26/11/2019 door de FSMA impliceert geen enkele bevestiging van de doelmatigheid van deze operatie, van de duurzaamheid van het hierin beschreven project of van het realistische karakter van het zakenplan dat door NewB wordt voorgesteld.
De belegger loopt een hoog risico een deel of het volledige geïnvesteerde bedrag te verliezen. Dit risico is een hoog risico vanwege de gecumuleerde boekhoudkundige verliezen die elk jaar sinds de oprichting van de vennootschap in 2011 werden afgesloten, zijnde 10.732.632 € volgens de rekeningen per 30/06/2019, en gezien NewB geen enkele bewezen en voorafgaande ervaring kan aantonen wat betreft de activiteiten van een kredietinstelling. 
De Coöperant kan gedurende een onbepaalde periode worden belet uit zijn investering te stappen (zelfs na de initiële blokkeringsperiode van 3 jaar) terwijl de financiële situatie van NewB steeds slechter zou worden.
 
Als NewB na deze drie (3) jaar er niet in slaagt de prudentieel vereiste solvabiliteitsratio's aan te houden en/of de vereiste rendabiliteitsdrempel om de negatieve tendens van haar financiële en prudentiële situatie terug te draaien niet bereikt, zal ze nieuwe fondsen moeten aantrekken of, bij gebrek hieraan, haar activiteiten moeten stopzetten.  
 
Voor ze zich op de Deelbewijzen inschrijven, moeten de potentiële beleggers het volledige Prospectus aandachtig lezen waarin het Aanbod en de risicofactoren beschreven worden en bijzondere aandacht besteden aan de risicofactoren (zie Sectie 3.2.3. (Specifieke samenvatting) en Sectie 6 (Risicofactoren) van het Prospectus) alsook de Bijlage van 26/11/2019.

Informatie in verband met het aanbod

Deze communicatie gaat over een openbaar aanbod van deelbewijzen van NewB. Het minimumbedrag van het Aanbod is € 30.000.000 verminderd met het totale bedrag van alle inschrijvingen in de Deelbewijzen van categorie C die volledig volstort zijn en die niet het voorwerp uitmaken van dit Aanbod, en het maximale bedrag van het Aanbod bedraagt € 35.000.000, verminderd met het globale bedrag van alle inschrijvingen in de Deelbewijzen van categorie C die niet het voorwerp uitmaken van dit Aanbod en die volledig volstort zijn. Het Aanbod wordt geopend op vrijdag 25 oktober 2019 en gesloten ten laatste op woensdag 4 december 2019 om middernacht. In dit kader zullen A-deelbewijzen van € 2.000 en B-deelbewijzen van € 20 worden aangeboden voor inschrijving. Het Aanbod van A- en B-deelbewijzen is beperkt tot België.
We raden elke investeerder aan om het Prospectus goedgekeurd op 25 oktober 2019 en de Bijlage bij het Prospectus goedgekeurd op 26 november 2019 en downloadbaar op www.newb.be te raadplegen - om alle mogelijke risico's en potentiële voordelen van een beslissing om te investeren in deelbewijzen van NewB te begrijpen. De goedkeuring van het Prospectus en van de Bijlage van 26/11/2019 door de FSMA mag niet worden beschouwd als een aanprijzing inzake het openbaar aanbod van deelbewijzen van NewB.