Indien de Lehman Brothers de Lehman Sisters waren geweest... 28/04/2020 . Judith

image that represent Indien de Lehman Brothers de Lehman Sisters waren geweest...

«Indien de Lehman Brothers de Lehman Sisters waren geweest, dan zou de wereld er vandaag toch helemaal anders hebben uitgezien», 
 

Christine Lagarde

 

NewB heeft niet gewacht tot het einde van de lockdown om lid te worden van Women In Finance Belgium. Women in Finance Belgium (WIFB) werd in juni 2019 opgericht als een vereniging die «pleit voor meer genderdiversiteit in de financiële sector en wil dat financiële instellingen een groter bewustzijn ontwikkelen voor het belang van diversiteit en inclusie» (Febelfin artikel). NewB moet nog een en ander ondernemen op het vlak van genderevenwicht, en dus nemen we het onderwerp ernstig en pakken we het aan.
 
Begin april namen we contact op met Claire Godding, vice-voorzitster van WIFB en experte Diversiteit en Inclusie bij Febelfin (de Belgische federatie van financiële instellingen). NewB had immers   interesse in een lidmaatschap van WIFB en in de ondertekening van hun handvest. Aangezien ons team in volle groei is (we werven 7 personen aan), willen we meer vrouwen aantrekken en tevens aandacht schenken aan diversiteit op cultureel en taalkundig vlak..

WIFB heeft zich 2 missies tot taak gesteld: de sensibilisering rond diversiteit en inclusie, en de bevordering van het genderevenwicht op alle niveaus binnen de financiële sector. Ter ondersteuning van deze taken, moedigt deze jonge vereniging gelijke kansen voor mannen en vrouwen aan door middel van  promotie van een inclusief leiderschap en de bevordering van een transparante, innovatieve en respectvolle omgeving om vrouwelijk talent aan te trekken, te behouden en op te leiden. De vereniging telt momenteel 35 leden: kleine en grote banken, de Nationale Bank en enkele verzekeringsmaatschappijen.

Meer dan alleen woorden

Op het eerste zicht zouden we kunnen vrezen voor een actie van «Women washing», maar er zijn een aantal concrete verplichtingen verbonden aan de ondertekening van het handvest Women In Finance Belgium, verduidelijkt vice-voorzitster, Claire Godding. Het handvest schrijft voor dat een lid onder meer de in de onderneming aanwezige glazen plafonds(1)  moet meten, een concreet actieplan moet opstellen en de resultaten ervan moet meedelen. Dit moet zich eveneens manifesteren doorheen de bedrijfscultuur.Genderdiversiteit moet een prioriteit worden op de agenda's van de Raden van Bestuur en van de Directiecomités. Bovendien is het volgens de vereniging essentieel dat genderdiversiteit onderdeel uitmaakt van de strategische visie van elke financiële instelling.

Terug naar de titel van dit artikel

De intuïtie van Christine Lagarde, dat het gebrek aan diversiteit en meer specifiek, de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de bestuurs- en directieorganen van banken, medeoorzaak was van de bankencrisis, lijkt correct. Dit werd bevestigd door een studie van het Internationaal Monetair Fonds en het Skema-Observatorium over de feminisering van bedrijven (2) . Het onderzoek concludeerde dat banken met een groter aandeel vrouwen in het management, stabieler bleken in 2008.
Claire Godding verwijst ook naar de studie van Erik Larson, gepubliceerd in het tijdschrift Forbes. Hieruit blijkt dat "een homogeen team in 58% van de gevallen goede beslissingen zal nemen en dat wanneer het aandeel vrouwen vergroot, hetzelfde team in 73% van de gevallen betere beslissingen zal nemen” . Deze succesratio stijgt naar 87% als we naast geslacht ook de leeftijd en herkomst van mensen diversifiëren.

De belangen van NewB

We besluiten dat voor NewB het genderevenwicht niet alleen een doel op zich moet zijn (waarom zouden mannen meer toegang hebben tot machtsposities dan vrouwen?), maar dat het ook leidt tot een aantal belangrijke meerwaarden. Het bevordert de diversificatie van klanten, de innovatie en de kwaliteit van de besluitvorming (de kracht van collectieve intelligentie in een heterogene groep). Bovendien zorgt het ook voor de aantrekking en het behoud van de beste profielen, voor een solider algemeen risicobeheer en voor de creatie van een algemeen inclusievere werkomgeving (afgezien van het gender).
Hoewel er een gedeeltelijk evenwicht is gevonden in de raad van bestuur (33% vrouwen, 67% mannen), is dit nog niet het geval voor het uitvoerend team, het directiecomité of de perswoordvoerders.

De vereniging WIFB mag trots zijn op haar succes. Begin 2020 ondertekende 90% van de financiële sector het handvest en 70% heeft zijn glazen plafond al gemeten, maar slechts een derde van de ondertekenaars heeft al een actieplan uitgevoerd. «Het is vaak een gebrek aan tijd en middelen», verklaart Claire Godding in een interview met Morgane Kubicki in het Financité Magazine van maart 2020 «Bon fric, bon genre » (2).
Laten we dan ook ambitieuzer zijn dan de negen andere spelers in de sector in België die worden geanalyseerd door onderzoekers van de Scan van de banken over gendergelijkheid https://bankwijzer.be/nl

Een oefening die bestaat uit de analyse van het beleid inzake gendergelijkheid, geeft aan dat geen enkele van de negen banken de grens van 50% overschrijdt wat de gendergelijkheidscan betreft!
 

Laten we samen de uitdaging aangaan om steeds beter te doen. Ter herinnering: er zijn op dit moment nog verschillende openstaande vacatures bij NewB, waaronder de functie van CEO in het directiecomité. Dames, solliciteer zelf of zegge het voort! Meer info hier : https://www.newb.coop/nl/jobs

Informatie over Women in Finance:
https://www.febelfin.be/nl/professionelen/artikel/wat-doet-women-finance
 

(1) Het begrip 'glazen plafond' verwijst naar het feit dat vrouwen kunnen opklimmen in de hiërarchie van de onderneming, maar slechts tot een bepaald niveau. Resultaat: ze zijn grotendeels afwezig aan de top van de hiërarchie […].». Definitie door het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen, online beschikbaar
https://igvm-iefh.belgium.be/nl/activiteiten/arbeid/glazen_plafond, geraadpleegd op 20/04/2020

(2) «Qui dirige la finance ?», Morgane Kubicki, Financité Magazine, Mars 2020, p. 5,6.

(3) «Waarom genderdiversiteit belangrijk is in de financiële sector?», Febelfin, beschikbaar online: https://www.febelfin.be/nl/professionelen/artikel/waarom-diversiteit-belangrijk-de-financiele-sector