Uw autoverzekering via NewB

Verzekeraar : Monceau Générale Assurances SA

Wilt u zorgeloos met de auto rijden zonder tijdverlies?

Mooi zo, dat is precies waar de NewB Autoverzekering om draait. In enkele minuten krijgt u al een eerste prijsvoorstel van ons. Daarna geniet u van de rest van uw dag.

Uw keuze voor onze verzekeringen is tegelijk een duwtje in de rug van een project met sterke waarden en een bijdrage aan een eerlijkere, solidaire financiële wereld.

Deze dekking wordt verzorgd door Monceau Générale Assurances, waarvan de verzekeringsproducten door NewB als tussenpersoon worden gedistribueerd.

I. Basisdekking : de Burgerlijke Aansprakelijkheid

Om zich op de openbare weg te begeven is het wettelijk verplicht om ten minste een burgerlijke aansprakelijkheid (BA) te hebben. Deze verzekering dekt, in geval van ongeval, lichamelijke en materiële schade toegebracht aan derden indien u of uw passagier aansprakelijk is. De BA-autoverzekering biedt ook bijstand (pechverhelping of wegslepen) op Belgisch grondgebied en binnen een straal van 30 km voor uw voertuig in geval van een ongeval, brand, diefstal, poging tot diefstal of vandalisme.

Deze verzekering dekt alleen de schade waarvoor de bestuurder of passagier aansprakelijk is. Als u niet verantwoordelijk bent voor het ongeval, komt uw verzekering in tussen. De BA-autoverzekering dekt niet de schade aan uw eigen voertuig,  noch de lichamelijke of materiële schade van de persoon die verantwoordelijk is voor het ongeval en ook niet de schade aan voorwerpen die zich in het verzekerde voertuig bevinden.

Meer informatie

II. Optionele dekkingen

De BA-autoverzekering dekt alleen de schade veroorzaakt aan derden. U kunt extra dekkingen toevoegen voor de schade aan uw voertuig (gedeeltelijke of volledig omnium), voor uw persoonlijke letsels (veiligheid van de bestuurder), voor kosten voor de verdediging van uw rechten (rechtbijstand) of om u bijstand te verlenen in geval van pech of ongeval in België en in de andere landen vermeld op de groene kaart.

a. Verschillende Omniumformules

I. Gedeeltelijke Omnium

De Gedeeltelijke Omnium – beshikbaar wanneer uw auto minder dan 7 jaar oud is – dekt schade aan uw voertuig veroorzaakt door brand, diefstal of poging tot diefstal, glasbreuk, een ongeval met een dier of natuurlijke oorzaken (overstroming, hagel, storm, rotsval, aardverschuivnig, ...).

De Gedeeltelijke Omnium dekt niet de materiële schade aan het voertuig wanneer u verantwoordelijk bent voor het ongeval of door een daad van vandalisme.

II. Volledig Omnium

De Volledig Omnium – beshikbaar wanneer uw auto minder dan 3 jaar oud is – dekt naast de dekking van de Gedeeltelijke Omnium, ook herstellingen aan uw wagen wanneer u verantwoordelijke bent voor het ongeval (via een interventie voor de herstellingen of voor de vergoeding in geval van totaal verlies) of na een daad van vandalisme.

III. Gedeeltelijke Omnium + Totaal Verlies

Deze laatste formule – beschikbaar wanneer uw auto minder dans 5 jaar oud is – dekt naast de dekking van de Gedeeltelijke Omnium, het totale verlies van het voertuig ten gevolge van een ongeval dat de bestuurder zelf veroorzaakt of waarin de bestuurder in fout is.

Deze Omnium dekt niet het herstel van schade aan het voertuig als het herstelbaar is of na een daad van vandalisme.

Meer informatie

b. Veiligheid van de bestuurder

Deze verzekering dekt lichamelijk shade, invaliditeit en overlijden van de bestuurder van het verzekerde voertuig bij een ongeval door zijn shuld of zonder aanwezigheid van derden.

Deze verzekering dekt geen invaliditeit onder de 20%. Deze verzekering dekt  ook niet de ongevallen die zich voordoen wanneer de bestuurder niet voldoet aan de rijvoorwaarden zoals voorzien door de Belgische wetgeving (leeftijd, invloed van alcohol of drugs, ...), wanneer zij opzettelijk door de verzekerde zijn veroorzaakt of wanneer zij het gevolg zijn van het niet naleven van de voorschriften voor de technische controle.

Meer informatie

c. Rechtsbijstand

Het doel van deze garantie is het dekken van de kosten voor de verdediging van uw rechten, in der minne of in rechte. De tussenkomst betreft in het bijzonder de kosten van advocaten, expertise, tegen-experts, gerechtsdeurwaarders, ... b.v. in geval van onenigheid met de tegenpartij of onenigheid met uw garage, of tijdens de verkoop of annkoop van uw voertuig.

Deze verzekering dekt de strafrechtelijke bescherming, de burgerlijke rechtsvorderingen, de civiele bescherming, de contractuele geschillen met betrekking tot het verzekerde voertuig, de asministratieve geschillen met betrekking tot het verzekerde voertuig, de insolventie van derden, de voorshotten voor de betaling van de schade aan het verzekerde voertuig of persoonlijk letsel, de strafrechtelijke borgsom, de psychologishe bijstand na een ongeval en de reis- en verblijfkosten voor het verschijnen voor een buitenlandse rechtbank.

Deze verzekering dekt niet de schade die opzettelijk is veroorzaakt door een verzekerde, die het gevolg zijn van bepaalde handelingen (vechtpartijen, weddenschappen of betwistingen), maar ook niet de sancties, boetes, strafrechtelijke transacties, admnistratieve transacties of wat onder de bevoegheid van internationale of hogere rechtbanken vallen.

Meer informatie

d. Bijstand

Deze garantie biedt, zowel in België als in het buitenland (in de landen opgenomen in onze algemene voorwaarden), bijstand in geval van een materieel schade, diefstal of poging tot diefstal, vandalisme of brand, alsook bijstand in geval van mechanische defecten (met inbegrip van lekke banden, brandstofgebrek of verlies of diefstal van sleutels). Naast pechverhelping en slepen biedt deze dekking een vervangend voertuig voor maximaal 5 dagen en enkele andere dekkingen wanneer het incident zich in het buitenland voordoet.

Deze dekking geldt niet wanneer de schade opzettelijk wordt veroorzaakt door de verzekerde, wanneer zij het gevolg is van het niet naleven van de voorschriften voor de technische controle, wanneer de bestuurder niet voldoet aan de rijvoorwaarden zoals voorzien door de Belgische wetgeving (leeftijd, invloed van alcohol of drugs, ...), of het gevolg zijn van bepaalde handelingen (vechtpartijen, weddenschappen, betwistingen).

Meer informatie


Krijg een eerste inschatting van de prijs in minder dan 5 minuten dankzij een heldere, efficiënte procedure.

Sla 2 vliegen in 1 klap met een efficiënte dekking én steun aan een zinvol project.

NewB is een lokale speler: Magali, Stephan en Jürgen staan voor u klaar met persoonlijke dienstverlening en stipte opvolging.


Mijn schatting in minder dan 5 minuten

Aanbieding onder voorwaarden. Voor meer informatie kunt u onze algemene voorwaarden, de technische fiche (IPID) en onze precontractuele informatie raadplegen. Voor een offerte kunt u de offerte procedure volgen. Op deze dekkingen is het Belgische recht van toepassing.

Deze contracten zijn jaarlijkse contracten die elk jaar stilzwijgend worden verlengd, tenzij ze ten minste drie maanden voor de vervaldatum worden opgezegt.

NewB SCE is ingeschreven als verzekeringsagent onder nummer FSMA 0836.324.003 en treedt op als verzekeringstussenpersoon voor Monceau Générale Assurances SA.

Klachten kunnen worden gericht aan de klachtendienst van NewB via 02/486.29.99 of [email protected]  of aan de Ombudsman van de Verzekeringen, Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, tel: 02/547.28.71 of via www.ombudsman.as .

Verzekeringsagent - Inschrijving FSMA nr. 0836.324.003 - T : +32 2 486 29 99 - E: [email protected]

Verzekeraar: Monceau Générale Assurances - 1 Avenue des Cités Unies d’Europe CS 10217 - 41103 Vendôme cedex - France - RCS B 414.086.355 – LPS nr. 3067