De verschillende garanties

Met deze garantie heeft u een verzekering die uw nieuwe aankopen dekt,  indien u ze volledig betaald hebt met uw verzekerde GoodPay kaart. De waarde van het gekochte goed moet gelijk zijn aan of hoger zijn dan 75€ inclusief BTW (transportkosten inet inbegrepen).

Deze aankopen zullen worden gedekt :

 • Dekking voor aankopen :
 • In geval van een gekwalificeerde diefstal (diefstal met braak of geweld van het verzekerde goed door een derde),
 • In geval van accidentele schade aan de goederen,

Die gebeurden binnen 180 dagen na de datum van aankoop of levering.

 • Dekking voor onlineaankopen:
 • In geval van niet-conforme of beschadigde levering,
 • In geval van niet-levering

 Bedrag van de vergoeding : 1.000 maximaal per schadegeval en per verzekeringsjaar.

 Territorialiteit :

 • Dekking voor aankopen: De dekking geldt werelwijd.
 • Dekking voor onlineaankopen: Goederen dit op internet aangekocht zijn bij verkopers die gevestigd zijn in een land van de Europese Unie of in de Verenigde Staten EN die geleverd zijn in België.

Voorbeelden van goederen die niet gedekt zijn (Zie de Algemene Voorwaarden voor een uitputtende lijst) :

 • Voedingsmiddelen of dranken
 • Producten die afkomstig zijn uit de tabaksindustrie
 • Dieren of planten
 • Farmaceutische producten
 • Juwelen/ bont/ kunstwerken/ ...
 • Goederen die aangekocht zijn om door te verkopen
 • Motorvoertuigen
 • Mobiele telefoons/ tablets/ elektronische gegevens/ ...
 • Brillen
 • Goederen die op maat zijn gemaakt

De dekking voor kaartfraude wordt aangeboden om on onaangename verrassingen na verlies of diefstal van uw verzekerde prepaidkaart te voorkomen.

Deze garantie dekt u, overal ter wereld, in geval van een frauduleuze betalingstransactie of geldopname met uw verzekerde prepaidkaart.

De frauduleuze transacties moeten plaatsvinden tussen het moment van verlies of diefstal en het moment dat de prepaidkaart geblokkeerd werd door de GoodPay klantenservice (+32 2 808.47.90) of via de website https://my.goodpay.coop.

Bedrag van de vergoeding : 150 € maximaal per schadegeval en per verzekeringsjaar.

Voorbeelden van gevallen waarin de garantie niet van toepassing is (Zie de Algemene Voorwaarden voor een uitputtende lijst) :

 • Frauduleus gebruik gepleegd door de echtgenoot of samenwonende partner.
 • De verzekerde kaarthouder zich schuldig heeft gemaakt aan zware nalatigheid.

Deze waarbog geldt enkel bij verlies of diefstel van de verzekerde prepaid kaart samen met de officiële documenten.

In geval van verlies of diefstal van uw officiële documenten (paspoort, identiteitskaart, verblijfsvergunning, rijbewijs), overal ter wereld, deze dekking voorziet in de vergoeding van de kosten voor de vervanging van deze documenten.

Bedrag van de vergoeding : 350 € maximaal per schadegeval en per verzekeringsjaar.

"U hebt al zo lang op deze show gewacht! Maar brute pech... u wordt ziek de dag voor de show en kan eindelijk niet aanwezig zijn." Dat is jammer natuurlijk, maar de annuleringsverzekering zal uw ticket in ieder geval terugbetalen als het volledig is betaald met uw verzekerde prepaid kaart.

Met deze garantie betaalt de verzekeraar ongebruikte toegangsbewijzen voor een sportwedstrijd, cultureel evenement, show, concert of museumbezoek indien deze niet kunnen worden gebruikt vanwege een van de volgende omstandigheden :

 • Als de verzekerde, zijn echtgenoot of samenwonende partner of één van hun afhankelijke kinderen ziek is op de dag van het evenement;
 • Als de verzekerde, zijn echtgenoot of samenwonende partner, zijn kind of kleinkind, zijn ouder of grootouder, zijn broer of zus overleden is, dreigt te overlijden of onverwacht in het ziekenhuis wordt opgenomen ;
 • Bij complicaties tijdens de zwangerschap van de verzekerde of zijn echtegenoot of samenwonende, of bij de geboorte van het kind van de verzekerde 

Bedrag van de vergoeding : 250 € per ticket en maximaal 1.500 € per schadegeval en per verzekeringsjaar. 

Territorialiteit : De dekking geldt voor evenementen in België en in de buurlanden.

Voorbeelden van gevallen waarin de garantie niet van toepassing is (Zie de Algemene Voorwaarden voor een uitputtende lijst) :

 • De administratiekosten die verband houden met de reservering van inkomtickets
 • Als de verzekerde aan de basis van de annulering ligt
 • Tickets die geruild of terugbetaald kunnen worden
 • Abonnementen

Jammer genoeg moet u een privéreis wegens ziekte of ongeval van een familielid of uzelf annuleren of onderbreken? Het kan gebeuren, maar met deze garantie kunt u toch tenminste de kosten van deze annulering of onverwachte onderbreking recupereren.

Met deze uitkering vergoedt de verzekeraar de kosten die ten laste van de verzekerde blijven in geval van annulering – of het deel van de prestaties waarvan geen gebruik werd gemaakt en dat niet kan worden gerecupereerd in geval van onderbreking – van een reis waarvoor de kosten voor de heen- en terugreis en voor her verblijft betaald werden met de verzekerde prepaidkaart. De dekking geldt wereldwijd. 

De annulering of onderbreking van een verzekerde reis dient te zijn genoodzaakt door:

 • De ziekte, het ongeval of overlijden van de verzekerde, zijn echtgenoot of samenwonende partner, een van zijn nakomelingen of voorouders, een van zijn broers of zussen, een van zijn schoonzoons of schoondochters, een van zijn schoonvaders of schoonmoeders.
 • Een aanzienlijke materiële schade geleden door de verzekerde. Hiermee bedoelen we materiële schade, bijvoorbeeld aan uw woning (waarvan u eigenaar bent) waarvan de ernst uw aanwezigheid ter plaatse absoluut noodzakelijk maakt om urgente beschermingsmaatregelen te treffen, of waarbij bijvoorbeeld uw aanwezigheid door de politie vereist is.

Bedrag van de vergoeding : 10.000 € maximaal per schadegeval en per verzekeringsjaar. 

Voorbeelden van gevallen waarin de garantie niet van toepassing is (Zie de Algemene Voorwaarden voor een uitputtende lijst) :

 • Reizen die in het kader van professionele en commerciële activiteiten geboekt zijn
 • Reizen die gemaakt worden met het oog op een medische behandeling
 • Administratiekosten
 • Wanneer de verzekerde aan de basis ligt van de annulering of de onderberking

Deze waarborg geldt enkel wanneer de verzekerde prepaidkaart verloren gaat of gestolen wordt samen met uw sleutels. 

Wat er verzekerd wordt :

 • In geval van diefstal of verlies van de sleutels van uw hoofdverblijfplaats (gevestigd in België) zal de maatschappij op haar kosten een slotenmaker sturen en worden de kosten van het openen van de deur ook ten laste genomen.
 • In geval van diefstal of verlies van de sleutels van uw wagen (geregistreerd op naam van de kaarthouderimplementati van een van de volgende prestaties:
  • De Maatschappij regelt en betaalt de tussenkomst van een pechverhelpertakelaar om het voertuig naar een erkende hesteller van het betrokken merk te laten overbrengen.
  • In België regelt en betaalt de Maatschappij de tussenkomst van een taxi voor een heen- en terugreis zodat de begunstigde de reservesleutels kan ophalen in zijn woning.
  • In het buitenland, betaalt de Maatschappij de verzending van de reservesleutels vanuit België.

Territorialiteit : De dekking is van toepassing in de landen van de Europese Unie en in Tunesië, Andorra, Ijsland, Liechtenstein, Marokko, Noorwegen, Zwitserland, Servië en Turkije (Europees deel).

Voorbeelden van gevallen waarin de garantie niet van toepassing is (Zie de Algemene Voorwaarden voor een uitputtende lijst) :

 • De kosten voor het vervangen van sloten en sleutels.
 • Deuren van gemene delen van een gebouw.
 • Elektrische garagepoorten.

We nemen de kosten ten laste met betrekking tot de zorg dit de verzekerde, zijn echtegenoot of samenwonende partner of hun afhankelijke kinderen in het buitenland ontvangen na een ongeval of ziekte die tijdens een reis (waarvoor de kosten voor de heen – en terugreis en voor het verblijf betaald werden met de verzekerde Prepaidkaart) voorvalt.

De waarborg omvat :

 • Honoraria voor de medische en chirurgische behandelingen;
 • Geneesmiddelen die voorgeschreven zijn door een lokale arts of chirurg;
 • Kosten voor dringende tandverzorging;
 • Kosten voor een ziekenhuisopname voor zover de zieke of gewonde niet vervoerd kan worden;
 • De kosten voor een door een arts voorgeschreven transport / repatriëring naar de woonplaats van de begunstigde of naar een ziekenhuis in de buurt van zijn woonplaats op het ogenblik en met het middel dat de artsen het meest geschikt 

Territorialiteit :

De dekking is van toepassing als het ongeval of de ziekte zich voordoet tijdens een verblijf in de landen van de Europese Unie en in de volgende landen: Andorra, Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland, Bosnië-Herzegovina, Macedonië, Montenegro, Servië, Turkije (Europees deel), Tunesië.

Bedrag van de vergoeding : 25.000 € maximaal per schadegeval en per verzekeringsjaar. De tussenkomst gebeurt na aftrek van de vergoedingen die verkregen zijn vanuit de sociale zekerheid en/of vanwege enig ander voorzorgstelsel dat dezelfde kosten dekt.

Voorbeelden van gevallen waarin de garantie niet van toepassing is (Zie de Algemene Voorwaarden voor een uitputtende lijst) :

Als het incident veroorzaakt werd door :

 • alcohol- of drugsmisbruik,
 • een chronische ziekte,
 • psychologische, geestelijke, ... stoornissen.