NewB Woningverzekering: een zinvolle verzekering

Verzekeraar : Monceau Générale Assurances SA

Pack binnen
Pack buiten
Rechtsbijstand
Diefstal en vandalisme
Familiale burgelijke aansprakeklijkheid

I.    Ons Pack Binnen (dekt uw woning en/of de inhoud van uw woning)

Of u nu eigenaar of huurder bent, u kan een gebouw verzekeren dat enkel als woonst wordt gebruikt of dat als woonst en gedeeltelijk als kantoor wordt gebruikt voor de uitoefening van een vrij beroep (behalve apotheken). U kan enkel het gebouw verzekeren, enkel de inhoud, of beiden.
Wat verstaat men onder ‘gebouw’? Het gebouw zelf, alle aangrenzende gesloten constructies (garage, veranda, bijgebouwen, …), alle vastgemaakte goederen aan het gebouw (zonnepanelen, private windturbines, verwarmingsinstallaties, wateraansluitingen, …) en bouwmaterialen die bestemd zijn om in het gebouw verwerkt te worden. Het gebouw mag niet uit hout bestaan, noch een caravan of een joert-tent zijn. 
Ons Pack Binnen dekt ook automatisch en zonder toeslag tijdelijke verblijven zoals een voor uw kinderen gehuurd studentenkot, een gehuurd vakantieverblijf, een gehuurde locatie voor een familiefeest, …
Wat verstaat men onder ‘inhoud’? Alle roerende goederen (huishoudtoestellen, kleding, televisie, meubels, …) en huisdieren die zich in het gebouw bevinden en waarvan u eigenaar bent of die aan u werden toevertrouwd of die van uw gasten zijn. De inhoud omvat niet het beroepsmateriaal of koopwaar (kiné-massagetafel, tandartsstoel, …), voertuigen op wielen waar een nummerplaat aan kan worden toegekend, trekbare caravans, geld (bankbiljetten en munten), software en programma’s .
Het Pack Binnen verzekert u tegen schade veroorzaakt door een brand, een explosie, bliksem, een elektriciteitspanne, een storm, sneeuwdruk of een botsing (van een wagen, een dier, objecten, …). Schade aan een onroerend goed ten gevolge van diefstal, vandalisme, glasbreuk en burgerlijke aansprakelijkheid gebouw zijn ook gedekt (bijvoorbeeld wanneer de brand in uw woning overslaat naar die van uw buur of als er een dakpan van uw woning op een geparkeerde wagen valt).
De voornaamste uitsluitingen van het Pack Binnen zijn schades die geheel of gedeeltelijk ontstaan vóór de aanvang van de waarborg, schade opzettelijk veroorzaakt door de verzekerde, schade als gevolg van dronkenschap of een soortgelijke toestand van de verzekerde, schade ontstaan door bouw- of renovatiewerken, schade aan een vervallen gebouw of een gebouw dat afgebroken moet worden, schade veroorzaakt door collectieve gewelddaden, asbest, … 
Een Woningassistentie (24/7) is inbegrepen in de basisdekkingen. Bij een gedekte schade aan het gebouw of in het geval van een huiselijk incident dat het leven in de woning heeft verstoord, dekt de bijstand onder meer de aanstelling van herstellers, essentiële kleding en toiletartikelen, tijdelijke huisvesting, de overbrenging van de inhoud en de kosten van opslag, verhuizing, ziekenhuisopname, psychologische bijstand, ...

Contact aanvraag

II.    OPTIES 

Bijkomend bij het ‘Pack Binnen’ stellen wij voor om uw bescherming te versterken met verschillende opties: 
Pack Buiten: als u de bescherming van de woning en de inhoud hebt gedekt in het Pack Binnen, kan u het Pack Buiten onderschrijven, dat zowel gebouw als inhoud dekt.
Wat verstaat men onder de dekking ‘gebouw’ in het Pack Buiten? Alle aangrenzende niet-afgesloten constructies of niet aangrenzende constructies aan het gebouw van het Pack Binnen (carports, pergola’s, tuinhuisjes, zwembaden, …) op voorwaarde dat zij zich op het in de bijzondere voorwaarden vermelde adres bevinden. Dit omvat ook alle vastgemaakte goederen aan het gebouw (zonnepanelen, private windturbines, verwarmingsinstallaties, wateraansluitingen, …) en bouwmaterialen die bestemd zijn om in het gebouw verwerkt te worden, alle omheiningen (zelfs plantaardige omheiningen), binnenhoven, terrassen, gazons, bomen, struiken en planten.
Wat verstaat men onder ‘inhoud’? Het geheel van roerende goederen (grasmaaier, pingpongtafel, trampoline, fietsen, barbecue, tuinmeubelen, …) en huisdieren die zich bevinden in het gebouw of in de tuin gedekt door het Pack Buiten en waarvan u eigenaar bent of die aan u werden toevertrouwd of die van uw gasten zijn. De inhoud omvat niet het beroepsmateriaal of koopwaar (kiné-massagetafel, tandartsstoel, …), voertuigen op wielen waar een nummerplaat aan kan worden toegekend, trekbare caravans, geld (bankbiljetten en munten), software en programma’s .
Het Pack Buiten verzekert u tegen schade veroorzaakt door een brand, een explosie, bliksem, een elektriciteitspanne, een storm, sneeuwdruk of een botsing (van een wagen, een dier, objecten, …). Schade aan een onroerend goed ten gevolge van diefstal, vandalisme, glasbreuk en burgerlijke aansprakelijkheid gebouw zijn ook gedekt (bijvoorbeeld wanneer de brand in uw woning overslaat naar die van uw buur of als er een dakpan van uw woning op een geparkeerde wagen valt).
De voornaamste uitsluitingen van het Pack Buiten zijn schades die geheel of gedeeltelijk ontstaan vóór de aanvang van de waarborg, schade opzettelijk veroorzaakt door de verzekerde, schade als gevolg van dronkenschap of een soortgelijke toestand van de verzekerde, schade ontstaan door bouw- of renovatiewerken, schade aan een vervallen gebouw of een gebouw dat afgebroken moet worden, schade veroorzaakt door collectieve gewelddaden, asbest, … 
 

Diefstal en vandalisme: deze dekking is enkel van toepassing op de inhoud die verzekerd is in het Pack Binnen en dekt de verdwijning van de inhoud of de schade aan de inhoud als gevolg van poging tot diefstal of diefstal met geweld, inbraak, inklimming, gebruik van valse sleutels, gestolen sleutels, vandalisme of kwaad opzet.
Zelfs als u enkel de inhoud verzekert en niet het gebouw vergoeden wij ook de schade aan het gebouw veroorzaakt door de hierboven vermelde gevallen. 
De voornaamste uitsluitingen van deze dekking zijn de diefstal en de beschadiging van zaken die zich bevinden in de tuin, op koertjes, terrassen of balkons en in gemeenschappelijke delen, diefstal of beschadiging als gevolg van een daad van de verzekerde, zijn echtgeno(o)t(e), bloedverwanten in opklimmende of dalende lijn. Dieren, gemotoriseerde wagens en zaken die zich bevinden in een gebouw dat minder dan 250 nachten per jaar wordt bewoond, zijn ook niet inbegrepen in deze dekking.
 Burgerlijke aansprakelijkheid familiale: deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer, zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, inwonende personen, zijn kinderen of die van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner die fiscaal ten laste zijn, huishoudelijk personeel, familiale hulp, kinderoppassen of huisdieroppassen en minderjarige kinderen onder zijn hoede. 
Deze verzekering dekt de niet-contractuele burgerlijke aansprakelijkheid van een verzekerde wereldwijd voor materiële schade of lichamelijke letsels die hij in zijn privéleven aan derden toebrengt.

De verzekering dekt o.a. de schade veroorzaakt door dieren op het erf, paarden en pony’s, schade veroorzaakt tijdens verplaatsingen – zelfs beroepsmatig – op rolschaatsen of met een elektrische rolstoel en schade veroorzaakt door het recreatief gebruik van drones die enkel privélocaties overvliegen.
De voornaamste uitsluitingen van deze verzekering zijn schades waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid gedekt is door een verplichte wettelijke verzekering, schade veroorzaakt door de jacht, schade aan gebouwen die u huurt of bewoont, net als schade aan de inboedel, schade veroorzaakt door een verzekerde van 16 jaar of ouder die deze schade opzettelijk of als gevolg van dronkenschap of een soortgelijke toestand veroorzaakt heeft.
Rechtsbijstand woning: bij een geschil met derden in het kader van de verzekering die de woning en/of de inhoud dekt, behartigen wij uw juridische belangen met alle rechtsmiddelen om een minnelijke, juridische of administratieve oplossing in uw voordeel te bekomen.
Deze verzekering dekt voornamelijk de kosten in verband met alle mogelijke stappen, de kosten en honoraria van advocaten en experten, gerechtelijke en buitengerechtelijke procedurekosten. 
De voornaamste uitsluitingen zijn schades in verband met de rechten over huurwaarborgen, de rechten van mede-eigenaarschap, milieurechten, contractuele schade, schade als gevolg van dronkenschap of een soortgelijke toestand van de verzekerde, schade als gevolg van gevaarlijke of roekeloze daden en boetes.
 Rechtsbijstand familiale: bij een geschil met derden in het kader van de verzekering die uw aansprakelijkheid dekt in uw privéleven, behartigen wij uw juridische belangen met alle rechtsmiddelen om een minnelijke, juridische of administratieve oplossing in uw voordeel te bekomen.
Deze verzekering dekt voornamelijk de kosten in verband met alle mogelijke stappen, de kosten en honoraria van advocaten en experten, gerechtelijke en buitengerechtelijke procedurekosten.
De voornaamste uitsluitingen zijn schadegevallen ten gevolge van het gebruik door de verzekerde van een luchtvaartuig of bepaalde boten, schade ten gevolge van de jacht, schade opzettelijk veroorzaakt door de verzekerde, schade als gevolg van dronkenschap of een soortgelijke toestand van de verzekerde en schade als gevolg van gevaarlijke of roekeloze daden.

 

Aanbieding onder voorwaarden. Voor meer informatie kunt u  onze algemene voorwaarden, de technische fiche (IPID) en onze precontractuele informatie raadplegen. Voor een offerte kunt u de offerte procedure volgen. Op deze dekkingen is het Belgische recht van toepassing.

Deze contracten zijn jaarlijkse contracten die elk jaar stilzwijgend worden verlengd, tenzij ze ten minste drie maanden voor de vervaldatum worden opgezegd.

NewB SCE is ingeschreven als verzekeringsagent onder nummer FSMA 0836.324.003 en treedt op als verzekeringstussenpersoon voor Monceau Générale Assurances SA.

Klachten kunnen worden gericht aan de klachtendienst van NewB via 02/486.29.99 of klachten@newb.coop  of aan de Ombudsman van de Verzekeringen, Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, tel: 02/547.28.71 of via www.ombudsman.as .

Verzekeringsagent - Inschrijving FSMA nr. 0836.324.003 - T : +32 2 486 29 99 - E: verzekeringen@newb.coop

Verzekeraar: Monceau Générale Assurances - 1 Avenue des Cités Unies d’Europe CS 10217 - 41103 Vendôme cedex - France - RCS B 414.086.355 – LPS nr. 3067