Terug
Het maatschapelijk comité / Le comité sociétal

De antwoorden van het maatschappelijk comité

Heel wat vragen tijdens de laatste algemene vergadering waren voor het maatschappelijk comité. Hier volgen de antwoorden van de leden van het comité.

 

Het maatschappelijk comité waakt erover dat alle beslissingen die NewB neemt en de richting die de bank uitgaat, overeenstemmen met de dertien waarden die in de statuten van de coöperatie zijn opgenomen. Het comité ziet ook toe op de toepassing van het handvest dat de coöperatie bekrachtigde bij de laatste algemene vergadering. Wil je het maatschappelijk comité rechtstreeks contacteren, dan kan dat per mail naar: [email protected]

 

Alle andere vragen die werden gesteld tijdens de algemene vergadering van november vind je samen met hun antwoord op deze pagina.

 

Hoe is de samenstelling van het maatschappelijk comité bepaald? Hoe verloopt het proces voor de rekrutering van de leden? Hoe verzekeren jullie een zekere mate van diversiteit en representativiteit?

In februari 2020 besloot het toen vijfkoppig maatschappelijk comité om de groep groter en diverser te maken. We lanceerden een oproep voor kandidaten. Een jury met leden van het comité en vertegenwoordigers uit lidorganisaties van NewB heeft de kandidaturen geanalyseerd. Het doel van de selectie was drieledig: mensen rekruteren met kennis en ervaring complementair aan die van de bestaande leden, een betere vertegenwoordiging van de coöperanten verzekeren en een beter evenwicht bereiken qua taal en gender. Op basis van die criteria selecteerde de jury 11 nieuwe leden. Hun kandidaturen zijn daarop voorgelegd aan en goedgekeurd door de algemene vergadering van juni 2020.

 

Wat is de looptijd van het mandaat van de leden van het maatschappelijk comité? Is er een systeem van wissels voorzien?

De duur van het mandaat van een lid van het maatschappelijk comité is 3 jaar. Aan het einde van het mandaat kan het lid zich opnieuw kandidaat stellen. Er is geen limiet voorzien voor het aantal keren dat iemand haar of zijn mandaat kan hernieuwen. Als een lid zich opnieuw kandidaat wil stellen, wordt haar of zijn kandidatuur onderworpen aan dezelfde selectieprocedure als die van een nieuwe kandidaat. Een essentiële factor bij de selectie is dat de leden complementair zijn. Hernieuwingen van mandaten worden ter stemming voorgelegd aan de AV na de selectieprocedure.

 

Uit hoeveel leden bestaat het maatschappelijk comité?

De statuten vermelden geen maximaal of minimaal aantal leden voor het maatschappelijk comité. Op dit moment bestaat het comité uit 14 personen die allen zijn verkozen door de algemene vergadering. Het maatschappelijk comité wil een collectieve dynamiek behouden waarin zowel in aparte subgroepen kan worden gewerkt als in een grotere groep. Om dat werkbaar te houden, beperken we het aantal leden tot 16.

 

Ligt het binnen de mogelijkheden dat de leden van het maatschappelijk comité geloot worden uit de coöperanten van NewB?

Lidmaatschap van het comité vraagt een groot engagement qua tijd. Tijdens de vorige selectieprocedures werden de leden gekozen op basis van hun kandidaturen die ze indienden bij het comité. Het comité neemt wel nota van dit voorstel en zal het bespreken in aanloop naar de volgende rekruteringsronde.

 

Waarom zijn de leden van het maatschappelijk comité vrijwilligers? Hoe vergroot dat hun onafhankelijkheid? Moet elk werk niet betaald worden? Worden hun kosten wel terugbetaald?  

De gewijzigde statuten van 2019 voorzien de vergoeding van de leden van het maatschappelijk comité. De leden hebben zelf gekozen om niet vergoed te worden voor hun taken. Met de beslissing willen ze hun motivatie onderstrepen en vermijden dat er andere belangen meespelen om lid te worden van het comité. Alleen de verplaatsingskosten naar de vergaderingen worden terugbetaald. NewB draagt de werkingskosten van het comité.

 

Welke bevoegdheden heeft het maatschappelijk comité? Kan het bijvoorbeeld bezwaar aantekenen tegen beslissingen van de raad van bestuur of tegen investeringen die niet overeenstemmen met de waarden van NewB?

Het maatschappelijk comité controleert of de waarden van NewB in de praktijk worden omgezet in de operationele ontwikkeling van de bank en haar verschillende producten. Je kan de rol van het comité vergelijken met die van een bedrijfsrevisor die de boeken van de coöperatie nakijkt. Het comité gaat de activiteiten van de raad van bestuur a posteriori na en heeft geen vetorecht op de beslissingen van de raad van bestuur. Die neemt autonoom beslissingen volgens de richting die is aangegeven door de algemene vergadering en in het kader van de statuten en opdracht die de bestuurders is toevertrouwd.

 

Als het comité vaststelt dat het handvest niet wordt nageleefd, welke macht heeft het comité dan om de zaken in de goede richting te sturen?

Als de waarden niet worden nageleefd kan het comité op elk moment de verschillende organen van de coöperatie (het directiecomité of de raad van bestuur) interpelleren. Het maatschappelijk comité brengt de algemene vergadering op de hoogte via haar jaarverslag of op gelijk welke andere manier die haar gepast lijkt. Maar het comité geeft de voorkeur aan een structurele dialoog met de verschillende organen om te voorkomen dat er van de waarden wordt afgeweken bij de ontwikkeling van de bankproducten.

 

Moet het mandaat van het maatschappelijk comité niet duidelijk worden omschreven en ter stemming worden voorgelegd aan de algemene vergadering, met het oog op een bindende controlefunctie van het comité?

Het mandaat van het maatschappelijk comité is vastgelegd in de statuten van de coöperatie. Het doel is de controle op de naleving van de waarden zoals vermeld in artikel 3 van de statuten. Dat zijn de dertien waarden waarop het bankproject is gebouwd. Om zijn taak behoorlijk uit te voeren “legt het comité een sociaal en milieuhandvest ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Dit handvest vormt de operationele omzetting van de voornoemde waarden”. Het handvest levert het kader waarbinnen het comité zijn controlerol kan uitoefenen.

 

Waarom hebben we geen verslag gekregen van het maatschappelijk comité tijdens de algemene vergadering van november 2020?

Het maatschappelijk comité wordt verondersteld elk jaar een rapport voor te stellen bij de gewone algemene vergadering in juni. In november hielden we een buitengewone algemene vergadering, waarvoor geen rapport werd verwacht.

 

Hoe wordt informatie over de naleving van het charter door de operationele ploeg naar het maatschappelijk comité overgedragen? Hoe vaak gebeurt dit?

Het handvest is gestemd tijdens de algemene vergadering van november. Samen met de operationele ploeg leggen we de komende maanden de procedure vast op basis van kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren. Deze informatie wordt samengebracht en de analyse ervan opgenomen in een jaarverslag en voorgelegd aan de algemene vergadering.

 

Hoe organiseert het maatschappelijk comité het beslissingsproces?

De werking van het maatschappelijk comité kadert in een huishoudelijk reglement. Het maatschappelijk comité neemt beslissingen bij plenaire vergadering. Thematische werkgroepen formuleren voorstellen en bereiden daarover dossiers voor die ter discussie en uiteindelijk ter goedkeuring worden voorgelegd aan de plenaire vergadering. In principe worden de beslissingen in overleg genomen. Een stemming kan plaatsvinden op eenvoudige vraag van een van de leden. De modaliteiten voor de stemming kunnen via het reglement van inwendige orde (dat mettertijd evolueert in overeenstemming met de organisatie van het maatschappelijk comité) worden geregeld.

 

Hoe verloopt de coördinatie tussen het werk van het maatschappelijk comité en de raad van bestuur?

Het maatschappelijk comité werkt graag op een constructieve en gestructureerde manier samen met de raad van bestuur (RvB) van NewB. De relatie tussen de twee organen is bijzonder, eigen aan NewB en heeft tot doel een evenwicht te vinden waarbij de bank de dertien waarden in elke fase van haar ontwikkeling kan integreren. Voor bepaalde processen is dit al in de praktijk omgezet. Zo heeft het comité inzage in alle documenten van de RvB, treden leden van het comité geregeld in overleg met de CEO, en krijgen we altijd een positief antwoord op onze uitnodigingen aan het adres van de RvB.

Het comité is groter geworden en ons werkterrein is daardoor kunnen uitbreiden. Samen met verschillende leden van het operationele team werken we onder meer de indicatoren uit om de toepassing van het handvest te toetsen. In de relatie met de RvB streven we naar een nog betere uitwisseling van informatie over het bank- en verzekeringsproject, om voorstellen met een kritische blik te kunnen bekijken voorafgaand aan de beslissing. Voor de volgende algemene vergadering zullen we de praktische uitwerking van de samenwerking met u delen (uitwisseling van informatie, relevante adviezen, notulen, ad hoc en/of periodieke uitnodigingen, vragen en verzoeken om informatie, enzovoort). Dit is een prioriteit voor ons. We verwelkomen overigens alle suggesties in deze fase, waarin we de samenwerking tussen de RvB en het maatschappelijk comité praktisch vormgeven.

Blijf op de hoogte

Onze maandelijkse nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel. We informeren je en raadplegen je via enquêtes. Je blijft betrokken bij het reilen en zeilen van de coöperatie.

Inschrijven kan hier