Terug
Het NewB team / L'équipe NewB

Vragen/antwoorden over de algemene vergadering

We kregen een massa vragen toegestuurd naar aanleiding van onze mail over de algemene vergadering. Deze editie is natuurlijk een beetje speciaal. We doen ons best om iedereen zo goed en snel mogelijk persoonlijk een antwoord te sturen. Hieronder vind je alvast een samenvatting van de meest gestelde vragen. We zullen dit artikel regelmatig aanpassen in functie van de vragen die binnenkomen.

 

Ter herinnering: de algemene vergadering gaat niet door voor publiek omwille van het gezondheidsriciso. U kan als coöperant uw stem uitsluitend vanop afstand uitbrengen tot 29 juni 2020.

1) Mijn kinderen zijn minderjarig. Hoe brengen zij hun stem uit?

Als ouder of voogd van minderjarige coöperanten heb je de verantwoordelijkheid om in hun plaats te stemmen. Normaal gezien heb je voor elke minderjarige aandeelhouder onder jouw hoede een mail gekregen met een code. Die code kan je gebruiken om te stemmen. Als je geen mail hebt gekregen, bel ons dan even op of stuur een mail. 

2) Ik kan niet of wil liever niet stemmen. Is dat een probleem? 

Dat is geen probleem. Al meer dan 2000 collega-coöperanten hebben tot nu toe hun stem uitgebracht. Als je tot nu toe positief stond tegenover de collectief genomen beslissingen kan je met een gerust hart de stemming overlaten aan hen. Je hoeft verder niets te ondernemen. 

3) Waarom doet NewB beroep op dhr. Stéphane Nolf van KPMG Bedrijfsrevisoren als commissaris?

Eerst en vooral is de audit van de organisatie veel complexer geworden sinds we de banklicentie hebben. Zodra we starten als bank, zal dat nog veel meer het geval zijn. De rol van commissaris is bijzonder belangrijk voor een bank en zeker voor een nieuwe organisatie zoals die van ons. Zij of hij is wettelijk belast met de controle op de oprechtheid en conformiteit van de jaarrekenening van NewB. Daartoe voert zij of hij een boekhoudkundige en financiële audit uit. Haar of zijn taak is dus in de eerste plaats ervoor te zorgen dat de activiteiten van de bank correct verlopen.

De lat ligt erg hoog voor revisoren om de audit van een kredietinstelling te mogen uitvoeren. Dat is waarom slechts enkele bureaus het doen. Op de site met de lijst van erkende revisoren en revisorenvennootschappen  van de Nationale Bank van België zal u zien dat de erkende revisoren voor de kredietinstellingen die in België opereren alle behoren tot de Big Four of Mazars.  

We hebben gezocht naar een Belgische kandidaat die onafhankelijk van de bekende revisoren werkt, maar geen van hen voldeed aan de vereisten. Een daarvan is dat een commissaris in zeer korte tijd verschillende competenties en middelen moet kunnen aanspreken. Dat is wellicht ook waarom het zo moeilijk is voor kleine, lokale entiteiten om zich te engageren voor een dergelijke opdracht.  
Onze zoektocht ten spijt zijn we er niet in geslaagd een lokale speler te vinden die volledig op de lijn zit van de waarden waar de coöperatie voor staat en die tegelijk voldoende veiligheid en betrouwbaarheid kan garanderen.  
Het kan natuurlijk altijd zijn dat wij een mogelijkheid over het hoofd hebben gezien. Wij zien uiteraard graag suggesties tegemoet voor de volgende periode die aanvangt in de loop van 2023. Het contract met de commissaris wordt, behoudens onvoorziene omstandigheden, gesloten voor drie jaar.

Het is in het belang van onze bank en haar coöperanten dat we een commissaris hebben die snel eventuele problemen kan opsporen. We hebben er alle vertrouwen in dat dhr. Nolf kwalitatief werk zal leveren, in zijn eigen naam, maar met de steun van KPMG België.

Een bank oprichten gaat helaas niet buiten de werkelijkheid om. We kunnen niet volledig autonoom opereren en een aantal van de actoren waarmee we te maken krijgen, zal onze waarden niet delen. De uitdaging voor NewB is om zo weinig mogelijk van die actoren te hoeven betrekken bij het project. Dit vraagstuk wordt overigens besproken onder thema 16 van het sociaal en ecologisch charteer (‘keuze van de leveranciers’). Dit charter wordt voorgesteld tijdens de volgende algemene vergadering die weer fysiek kan doorgaan en zal daar ter discussie worden gesteld.

4) Waarom stijgt de bezoldiging van de commissaris van 35.000 euro in 2020 naar 65.000 euro de volgende twee jaren? 

De bezoldiging van de commissaris is evenredig aan het werk dat nodig is om de audit van onze organisatie te kunnen doen en dekt dus meer dan het werk van een enkele persoon. Het bedrag voor het jaar 2020 ligt lager omdat het werkvolume ook lager ligt, aangezien de eerste bankproducten pas in de herfst van 2020 worden gelanceerd. De bezoldiging is aangepast in overeenstemming met die evolutie in de opdracht. 

5) De bedragen voor consultants, advocaten etc. die vermeld zijn in het jaarverslag lijken zo hoog. Heeft NewB niet voldoende expertise in huis? 

De oprichting van een bank is een ontzettend complexe zaak. Op dit moment telt het kantoor 22 vaste medewerkers voor 116.000 coöperanten. Hoe graag we ook alle expertise onder eigen dak zouden herbergen, kunnen we dat op dit moment nog niet. We kunnen dus niet anders dan juridische en bancaire specialisten inschakelen. 

Maar het zijn ook investeringen in de coöperatie: we zorgen er op die manier voor dat de bank volledig volgens de regels van de kunst en juridisch waterdicht operationeel wordt. Op de hoogte van de marktprijzen hebben wij - helaas - geen vat.  

6) Waarom wordt de vergadering achter gesloten deuren niet gestreamd? 

We zijn niet zeker dat we zelf fysiek aanwezig zullen zijn in een en dezelfde ruimte. Als dat nog niet kan, moet de vergadering in een online platform doorgaan. Dat maakt het technisch moeilijk om een vergadering te organiseren waarbij we alle 116.000 coöperanten met de dezelfde technische kwaliteit kunnen bereiken. Dit leek ons de meest eerlijke en democratische oplossing om iedereen alle informatie te bezorgen en op dezelfde manier te kunnen laten deelnemen en stemmen in de loop van verschillende weken. We bekijken op dit moment de mogelijkheden voor toekomstige vergaderingen waarbij coöperanten zullen kunnen kiezen tussen fysiek aanwezig zijn of de vergadering van op afstand live volgen. 

7) Heeft NewB plannen om de gegevens van haar coöperanten voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de gevraagde diensten? 

NewB vraagt enkel de persoonlijke gegevens op die strikt noodzakelijk zijn om haar dienstverlening te garanderen. Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld, volgens de bepalingen in dit document. NewB verkoopt je gegevens nooit door. Bankgegevens kunnen in welbepaalde gevallen doorgegeven worden aan derden, mits bijzondere voorzorgen genomen worden.  Deze derden kunnen overheidsinstellingen zijn, dienstverleners aan wie zeer specifieke taken worden toevertrouwd onder toezicht van NewB (bv. verzekeraars of verzekeringstussenpersonen) of mandatarissen aan wie de uitoefening van activiteiten (bv. mailings) of het voeren van bedrijfsprocessen (bv. audit) worden gedelegeerd.  

NewB draagt er grote zorg voor dat zulke uitbestedingen, delegatie en dienstverlening enkel wordt overwogen als dit nodig is en dat ze enkel toevertrouwd worden aan derden van wie voorafgaand overtuigende (contractuele) garanties verkregen worden i.v.m. de kwaliteit van hun infrastructuur, van hun organisatie en van hun integriteit. Geen van hen heeft het recht om over je data te beschikken. 

8) Het NewB-team en de Raad van Bestuur zijn voornamelijk bevolkt door blanke Franstalige mannen. Hoe zit het met de diversiteit? 

We zijn ons er wel degelijk van bewust dat de ploeg diverser kan, zeker nu we intensief op zoek zijn naar nieuwe collega’s. De nieuw aangeworven medewerkers zijn voor de meerderheid Nederlandstalig vrouwen. Bij de vacatures die we uitschrijven vermelden we expliciet dat we aanwerven zonder mensen uit te sluiten op basis van andere kenmerken dan hun vaardigheden. NewB werkt op dit oment ook samen met Actiris aan een diversiteitsplan en is zopas lid geworden van de vereniging ‘Women in Finance’, zoals je kon lezen in een recent artikel

We waarderen het zeer dat coöperanten hierover de vinger aan de pols houden. Alle tips voor de diversifiëring van ons team zijn welkom. En zeg het vooral voort in je eigen kennissenkring: NewB werft aan.

9) Welke impact zal de coronacrisis hebben op NewB? 

We hebben nog niet voldoende overzicht om duidelijk te kunnen zien welke implicaties de gezondheidscrisis zal hebben op onze bank. De commerciële gevolgen zijn op dit moment beperkt, omdat de bankproducten pas in de komende maanden worden gelanceerd. De eerste maanden dat NewB operationeel is als bank zullen mogelijk meer duidelijkheid brengen over de eventuele invloed van de crisis. 
Voorlopig zitten we met de implementering van de bancaire structuur nog op schema, maar we hebben geen marge voor onvoorziene omstandigheden. Op dit moment hebben we nog geen zicht op de impact en draagwijdte van de crisis en we blijven dan ook zeer voorzichtig. 

10) Hoe zullen volgens het financieel plan de overgedragen verliezen worden weggewerkt? Kan NewB putten uit reserves nu de inkomsten voor 2020 lager liggen dan verwacht? 

Zoals beschreven in de prospectus die bij de kapitalisatieronde werd gepubliceerd, voorziet NewB een financieel evenwicht in 2024. Dat wil zeggen dat NewB vanaf dat moment positieve resultaten kan  behalen zodat het onderdeel ‘overgedragen winsten of verliezen’ een steeds kleiner negatief bedrag zal vertonen. 
Wat betreft de inkomsten, die komen inderdaad langzamer binnen dan verwacht, maar dat geldt ook voor de gemaakte kosten. Daarnaast bracht de kapitalisatiecampagne om en bij de 35 miljoen euro op in plaats van de geplande 30 miljoen. Daardoor heeft de coöperatie wat extra financiële manoeuvreerruimte. 
De winst zal voornamelijk afkomstig zijn van de financiële marge op de kredieten en effectenportefeuille en van de nettocommissies op bepaalde bankactiviteiten. Ook de verkoop van verzekeringen is belangrijk voor de inkomsten nu de rente zo laag staat. Meer informatie over businessplan vind je onder rubriek 5.5.3 ‘Businessplan 2020-2024’  in de prospectus

11) Wat is de positie van NewB ten aanzien van lokale munten?

Op basis van de waarden van de coöperatie en onze goede relaties met organisaties als Fairfin en Financité, komen we regelmatig in contact met mensen die zich inzetten voor projecten rond lokale munten. We zijn voorstanders van dit soort initiatieven, maar onze bank kan zich nog niet veroorloven om rechtstreeks de specifieke diensten aan te bieden waarvoor lokale munten zouden kunnen dienen. De eerstkomende tijd zal de tegenwaarde (in euro) van lokale valuta op een spaarrekening van NewB kunnen worden gezet. Op middellange termijn hopen we wel tegemoet te kunnen komen aan de specifieke noden van deze initiatieven. NewB onderschrijft hun logica binnen de transitie volledig.

12) Welke maatregelen neemt NewB om het toezicht door het maatschappelijk comité te vergemakkelijken op strategische beslissingen die een impact kunnen hebben op de waarden van de coöperatie?

Verschillende elementen zullen het werk van het maatschappelijk comité voortaan vergemakkelijken. Ten eerste krijgt het comité behoorlijk wat versterking. Dat is een goede zaak, gezien de voortdurende toename in de werklast. Als alle kandidaturen op 29 juni worden goedgekeurd, zal het aantal (vrijwillige) leden stijgen van 5 naar 16. 
Ten tweede werd op structureel niveau werk gemaakt van een sociaal en ecologisch charter. Dat is gekaderd rond 18 thema’s en legt het maatschappelijke engagement van NewB vast dat voorvloeit uit onze 13 kernwaarden. Het comité zal indicatoren gebruiken die samenhangen met die engagenementen om de evolutie van de coöperatie te evalueren op alle 18 domeinen. Waar nodig zal het comité het operationele team waarschuwen. De eerste versie van het charter beslaat meer dan 100 pagina’s en werd opgesteld in nauwe samenwerking tussen het comité en het NewB-team. Het charter zal met de coöperanten worden besproken tijdens de volgende algemene vergadering waarop iedereen weer fysiek aanwezig mag zijn.

13) Waar kan ik het huishoudelijk reglement van de algemene vergadering raadplegen waarvan sprake in punt 13 van de agenda? 

Gezien de recente fundamentele wijzigingen in de coöperatie is een algemene herziening van het huishoudelijk reglement voor de algemene vergadering aan de orde. In afwachting van een degelijk en volledig document hebben we om praktische redenen en omwille van de gezondheidscrisis voorlopig alleen de stemming van op afstand opgenomen. 

14) De huidige commissaris voor de rekeningen van NewB, Jean-Louis Prignon, staat in de lijst met erkende bedrijfsrevisoren. Waarom zet hij zijn opdracht bij NewB niet verder?

Van zodra NewB de eerste bankproducten voorstelt, wordt het nazicht van de rekeningen van een heel andere grootteorde. We zijn van mening dat onze coöperatie de allergrootste prioriteit moet verlenen aan de veiligheid van onze coöperanten en onze bank. Daarom hebben we gekozen voor een zeer ervaren speler op het gebied van audits in de bankenwereld. Na een analyse van de bestaande revisoren in verschillende etappes hebben we bij meerdere kandidaten offertes opgevraagd. De resultaten van die ronde, in combinatie met het feit dat KPMG al werk had verricht voor het installatierapport van 2019, deden ons besluiten dat dit de beste en veiligste keuze was. 
 

Dit artikel wordt de komende dagen regelmatig aangevuld met antwoorden op vragen die regelmatig terugkomen

Blijf op de hoogte

Onze maandelijkse nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel. We informeren je en raadplegen je via enquêtes. Je blijft betrokken bij het reilen en zeilen van de coöperatie.

Inschrijven kan hier