NewB Sustainable Mixed Fund Defensive

Een compartiment van de bevek NewB Invest, waarvan NewB ecv de promotor is en Luxcellence Management Company SA de beheervennootschap.

Enkel tijdens de seedingperiode van 29/11/2021 tot 17/01/2022 kan je ‘Founder-aandelen’ van het fonds kopen. Meer details over de kosten verbonden aan dit compartiment vind je verder op deze pagina.

Banner
  • Investeren met oog op de duurzame ontwikkelingsdoelen
  • Beleggen vanaf 20 euro
  • Beleggen met voorzichtigheid

Duurzaam beleggen op je eigen ritme

NewB streeft naar een evenwicht tussen een gezond rendement voor jou als belegger enerzijds en winst op lange termijn voor de planeet en ons allemaal anderzijds.

Dat is de filosofie achter het investeringsbeleid van NewB Invest. NewB laat zich bij haar beslissingen leiden door het sociaal en milieuhandvest van de coöperatie en door haar eigen regels voor maatschappelijk verantwoord investeren, goedgekeurd door de algemene vergadering. Bovendien voldoet het compartiment aan de strengste Europese duurzaamheidsnormen.

NewB Sustainable Mixed Fund Defensive

Het NewB Sustainable Mixed Fund Defensive is een gediversifieerd compartiment van de bevek NewB Invest. De activa in het compartiment zijn (overheids)obligaties en aandelen van ondernemingen die in hun sector het best scoren op maatschappelijk en ecologisch vlak en op vlak van bestuur.

Beleggen in het NewB Sustainable Mixed Fund Defensive betekent investeren met oog op de duurzame ontwikkelingsdoelen en op een manier waarbij voorzichtigheid primeert. Het risico dat je als belegger neemt is hier eerder bescheiden, maar ook het potentiële rendement ligt lager.

Het compartiment wordt actief beheerd en belegt voornamelijk in (overheids)obligaties die tussen 35% en 90% van de activa in het compartiment vertegenwoordigen. Tussen 10% en 30% van de activa zijn aandelen van ondernemingen en maximaal 55% van de activa zijn liquiditeiten. De beleggingshorizon (de aanbevolen minimumperiode voor dewelke beleggers hun geld investeren) bedraagt drie jaar.

Orcadia Asset Management staat in voor het beheer van de beleggingsportefeuille. NewB is verdeler en promotor van het NewB Sustainable Mixed Fund Defensive. De distributie van de aandelen in het NewB Sustainable Mixed Fund Defensive gebeurt door NewB via het louter ontvangen en doorgeven van orders. NewB verstrekt daarbij geen advies noch discretionaire beleggingsdienstverlening.

Beleggen in het NewB Sustainable Mixed Fund Defensive kan vanaf 20 euro.

Het NewB Sustainable Mixed Fund Defensive is een compartiment van NewB Invest, een bevek naar Belgisch recht. Het compartiment is beschikbaar in een Dis- en een Cap-versie. De looptijd van het product is onbepaald.

Lees voor je belegt eerst alle informatie beschikbaar op deze pagina, inclusief de onderstaande documenten. Je vindt er meer informatie over de financiële risico’s verbonden aan een belegging en over de activa in het compartiment.

Selectiecriteria

NewB hanteert strenge selectiecriteria voor de keuze van activa in haar compartimenten. De aandelen, obligaties en liquiditeiten in het compartiment zijn die van ondernemingen en overheden die moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden op ESG-vlak (op milieu- en maatschappelijk vlak en op vlak van goed bestuur).

Het compartiment heeft twee duurzame investeringsdoelen:

Het compartiment streeft ernaar om enkel ondernemingen te selecteren die minstens aan één van de onderstaande ontwikkelingsdoelstellingen bijdragen, zonder schade te berokkenen aan de andere twee, en de bijdrage van de portefeuille in zijn geheel aan de drie ontwikkelingsdoelstellingen te maximaliseren.

 

De beleggingsfilosofie van de bevek is gebaseerd op het sociaal en milieuhandvest van haar promotor NewB ecv met een reeks verbintenissen en principes die de promotor van de bevek in zijn activiteiten en producten moet toepassen om te voldoen aan zijn statutaire waarden.

Dit document verduidelijkt dat de bevek de MVI-regels van promotor NewB ecv moet naleven. Die bevatten de criteria waaraan de emittenten van financiële effecten in de beleggingsportefeuille van het compartiment moeten voldoen.

Voor ondernemingen

Voor grote ondernemingen vertrekt NewB van het beleggingsuniversum van de MSCI SRI-index. Een aandelenindex is het gewogen gemiddelde van een aantal belangrijke aandelen, waarmee onder andere de prestaties van een bepaalde markt kunnen worden gemeten. De keuze voor de bedrijven waarvan aandelen in een bepaalde index worden opgenomen hangt af van criteria die verschillen per index. De MSCI World SRI index omvat aandelen van grote en middelgrote onderdemingen in 23 landen uit de markten van ontwikkelde landen. De index bevat bedrijven die aandacht besteden aan milieu- en sociale vraagstukken alsook op vlak van goed bestuur (ESG) en sluit al bepaalde bedrijven uit waarvan de producten negatieve sociale of milieueffecten hebben. Op de bedrijven in de MSCI SRI past NewB twee extra selectiefases toe: in eerste instantie extra uitsluitingen en in tweede instantie selectie op basis van het best-in-class principe.

Uitsluitingen

De MVI-regels (regels voor maatschappelijk verantwoord investeren) sluiten de ondernemingen uit die inkomsten delven uit sectoren en producten die als schadelijk worden beschouwd, zoals fossiele brandstoffen, wapens of tabak. De regels leggen de minimale garanties vast waaraan bepaalde controversiële sectoren moeten voldoen De regels stellen minimumeisen voor een reeks transversale thema’s (thema’s die toepasbaar zijn op verschillende activiteiten zoals mensenrechten, dierenwelzijn of gendergelijkheid). Op basis van de MVI-regels werden bv. LG Electronics, Snam SPI en Aeon Co Ltd. uitgesloten.

Best-in-class

Na de uitsluitingen worden uit de resterende ondernemingen alleen diegene gekozen die ‘best-in-class’ (lees: bedrijfstak) zijn op ESG-vlak (ecologisch en sociaal vlak en op vlak van goed bestuur). De index behoudt sowieso alleen de ondernemingen die bij de beste 25% behoren. Voor kleinere ondernemingen en ondernemingen die niet zijn opgenomen in de MSCI SRI-index, of die geen niet-financiële gegevens publiceren, zal een kwantitatieve en/of kwalitatieve analyse worden gemaakt door de beheerder of door de leden van het ESG-team van NewB.

Voor overheden

Ook voor overheden hanteert NewB de uitsluitingscriteria opgenomen in de MVI-regels van NewB en de best-in-class-methode.

Uitsluitingen

De bevek mag in geen geval controversiële regimes financieren, noch landen die bekend staan om hun fundamentele schendingen van de mensen- of arbeidsrechten, die de doodstraf uitvoeren, de fundamentele vrijheden schaden of in hoge mate corrupt zijn. Landen die het klimaatakkoord van Parijs niet hebben geratificeerd of worden beschouwd als belastingparadijzen worden eveneens uitgesloten. Hetzelfde geldt uiteraard voor landen die het onderwerp zijn van internationale sancties of waarvan de Europese Unie de activa heeft bevroren.

Best-in-class

De beheerder van het compartiment berekent een ESG-score voor de resterende landen. Om deel te mogen uitmaken van het NewB-beleggingsuniversum moet een land algemeen beschouwd (maar niet voor elk subcriterium) bij de best presterende helft horen op sociaal en milieuvlak en op het vlak van goed bestuur (ESG).

Bronnen: op welke informatie baseert NewB zich voor de selectie?

In functie van het type uitgevende instelling (overheden of ondernemingen die obligaties of aandelen aanbieden) kan de beheerder van het compartiment zich baseren op informatie verstrekt door leveranciers van niet-financiële gegevens, de zogenaamde ESG-gegevens, op analyses van het ESG-team van NewB ecv of openbare gegevens gepubliceerd door de ondernemingen zelf, door erkende publieke organisaties (bv. de VN, WHO, Wereldbank, enz.) of door ngo’s.

Evaluatie van de selectiecriteria

Voor de evaluatie van de MVI-methodologie voor de selectie van activa doet de bevek een beroep op een MVI-comité. Dat bestaat uit leden van NewB ecv (de coöperatieve bank) en van Orcadia Asset Management SA (beheerder van de compartimenten). Het comité ziet erop toe dat de methodologie naar behoren wordt toegepast. Elke belangrijke wijziging in de methodologie moet worden goedgekeurd door het comité voor ze in praktijk wordt gebracht. Het comité spreekt zich uit over belangrijke potentiële controverses die zich kunnen voordoen bij een onderneming of land dat al in de portefeuille zit. Meer informatie vind je bij het hoofdstuk over ESG-aspecten in het prospectus.

Hier vind je het document met uitleg over de MVI-methodologie voor de beleggingsproducten van NewB.

Risico's

Dit zijn de grootste en belangrijkste risico’s naargelang hun frequentie en waarschijnlijkheid voor beleggingen in dit compartiment. Meer details over de risico’s vind je in het prospectus van NewB Invest.

Marktrisico: dit risico heeft betrekking op beleggingen die het compartiment doet in overeenstemming met zijn beleggingsbeleid. De activa in de portefeuille zijn onderworpen aan het risico op verlies of devaluatie (waardeverlies). Die verliezen en devaluaties zijn het gevolg van variaties in de prijs (koers, taksen) van de investeringen.

Valutarisico: het compartiment kan beleggen in effecten en ICB's die zelf gemachtigd zijn om effecten te verwerven in een andere munt dan de euro. De waarde van de activa van deze ICB's kan dalen als de wisselkoersen veranderen, wat een daling van de netto-inventariswaarde van het compartiment tot gevolg kan hebben.

Renterisico: aangezien het compartiment in obligaties belegt, bestaat het risico van een wijziging van de rentevoeten. Als de rentevoeten stijgen, kan dat leiden tot een daling van de waarde van het financieel instrument. De waarde van een vastrentend effect is sterker afhankelijk van de rente-evolutie naarmate de resterende looptijd van de emissie langer is en de renteschommelingen groter zijn. Een stijging van de rente leidt tot een waardeverlies, een daling tot een waardevermeerdering.

Kredietrisico: aangezien het fonds belegt in obligaties (zowel bedrijfs- als staatsobligaties), bestaat het risico dat de emittent in gebreke blijft. De kans dat een emittent in gebreke blijft, hangt af van de kwaliteit van de obligatie. Het risico op wanbetaling is doorgaans hoger voor obligaties met een lagere rating dan ‘investment grade’.

Rendementsrisico: dit risico is een combinatie van enerzijds het marktrisico en anderzijds de graad van actief beleid van de beheerder. Het risico kan variëren naargelang de keuzes van elke ICB, alsmede het bestaan of ontbreken van, dan wel beperkingen op eventuele waarborgen van derden.

Risico op kapitaalverlies: er is geen garantie of kapitaalbeschermingmechanisme.

Kosten & taksen

Er is een onderscheid tussen de kosten die rechtstreeks op de belegger worden verhaald enerzijds en kosten binnen het fonds (verrekend in de netto-inventariswaarde) anderzijds.  

Tijdens de seedingperiode (van 29/11/2021 tot 17/01/2022) kunnen beleggers Founder-aandelen kopen. Die genieten van een korting op de distributie- en beheerkosten. Na deze periode worden alleen nog Investor-aandelen aangeboden.

Kosten verrekend binnen het fonds

Op jaarbasis, als een percentage van de activa in het fonds.

    Kapitalisatie (Cap) Distributie (Dis)
Lopende kosten Deze kosten zijn inbegrepen in de netto-inventariswaarde van het fonds en bestaan uit de vergoedingen voor de verdeler van het fonds, de beheersvennootschap, de vermogensbeheerder, de depositobank, de administratie- en transferagent en de financiële dienst, alsook de door het fonds verschuldigde belastingen. 1,50% voor Founder-aandelen
1,65% voor Investor-aandelen
1,50% voor Founder-aandelen
1,65% voor Investor-aandelen

Waaronder:

    Kapitalisatie (Cap) Distributie (Dis)
Vergoeding van de verdeler Commissie gestort aan NewB voor de verdeling en promotie van het fonds, inbegrepen in de lopende kosten. 0,70 % voor de Founder-aandelen
0,75% voor Investor-aandelen
0,70 % voor Founder-aandelen
0,75% voor Investor-aandelen
Vergoeding voor het beheer van de portefeuille van het fonds. Commissie gestort aan de vermogensbeheerder voor het beheer van de beleggingsportefeuille. Max. 0,125 % voor Founder-aandelen
Max. 0,20 % voor Investor-aandelen
Max. 0,125 % voor Founder-aandelen
Max. 0,20 % voor Investor-aandelen

Kosten rechtstreeks verhaald op de belegger

    Kapitalisatie (Cap) Distributie (Dis)
Effectenbewaring NewB voorziet geen kosten voor effectenrekeningen 0 EUR 0 EUR
Instapkosten NewB voorziet geen kosten voor de klant wanneer zij in het fonds investeren. 0% 0%
Uitstapkosten NewB voorziet geen kosten voor de belegger wanneer die aandelen in het fonds koopt. 0% 0%

Taksen

    Kapitalisatie (Cap) Distributie (Dis)
Taks op beursverrichtingen (TOB, max. 4.000 EUR per transactie) De taks op beursverrichtingen (TOB) is een belasting die je bank of beursvennootschap afhoudt wanneer je financiële producten koopt of verkoopt. In het geval van een bevek is deze belasting enkel van toepassing op de verkoop van kapitalisatie-aandelen. 1,32 % n.v.t.
Roerende voorheffing op de meerwaarde Deze belasting wordt geheven bij het doorverkopen met winst van een fonds waarvan de portefeuille minimaal voor 10% uit obligaties en cash bestaat.  30% 30%
Roerende voorheffing op de dividenden   n.v.t. 30%
Belasting op de effectenrekeningen Deze belasting wordt geheven op effectenrekeningen met een waarde die gemiddeld boven 1 miljoen EUR ligt. Deze belasting moet structureel bijdragen aan de financiering van de Belgische gezondheidszorg. 0,15% 0,15%

De kosten en taksen gelden voor particuliere klanten, fysieke personen die in België gedomicilieerd zijn. Meer informatie vind je in het document met de Ex-ante raming van kosten, vergoedingen en heffingen. Dat document is hier gratis beschikbaar en kan ook gratis worden opgevraagd bij NewB.

Opmerking: NewB Invest is een nieuwe structuur. De hierboven vermelde lopende kosten zijn berekend op basis van een raming van alle vaste en variabele kosten voor een bepaald geraamd niveau van de activa in elk compartiment van het fonds.

Netto-inventariswaarde

De netto-inventariswaarde wordt elke Belgische bankwerkdag gepubliceerd op de website van FUNDEYE en is ook te raadplegen bij de financiële dienstverlener, in dit geval CACEIS Belgium n.v., Havenlaan 86c b320, 1000 Brussel.

Swing Pricing

De beleggers worden erop gewezen dat de volatiliteit (= mogelijke schommelingen) van de netto-inventariswaarde van het compartiment mogelijk niet uitsluitend de volatiliteit van de effecten in portefeuille weerspiegelt, als gevolg van de toepassing van ‘swing pricing’ (maximaal 1%). Voor meer informatie wordt verwezen naar het Prospectus van NewB Invest, onderdeel ‘Liquidity Risk Management Tool’ of naar het onderdeel ‘Swing pricing’ ‘Swing pricing’ van het lexicon.

Klachten

Indien onze klantendienst je per telefoon (02 486 29 99, ma-vr 9u-12u en 13u-17u) of via info@newb.coop, niet met voldoening heeft kunnen helpen, kan je een klacht sturen via klachten@newb.coop Indien je via klachten@newb.coop geen bevredigende oplossing hebt gevonden voor je klachtg, kan je contact opnemen met Ombudsfin voor bankzaken: North Gate II, Koning Albert II-laan, nr. 8,bus 2, 1000 Brussel, tel: 02 545 77 70 of via ombudsman@ombudsfin.be

NewB Invest is een bevek naar Belgisch recht.

Documentatie over het NewB Sustainable Mixed Fund Defensive

Hierna vind je een aantal documenten, waaronder het 'prospectus NewB Invest' en de essentiële beleggersinformatie documenten (KIID). Voor je overgaat tot de aankoop van een of meerdere aandelen is het nodig dat je deze informatie aandachtig leest. Deze documenten zijn kosteloos te raadplegen en op te vragen.

Beleggen in het NewB Sustainable Mixed Fund Defensive

Om te kunnen beleggen in het NewB Sustainable Mixed Fund Defensive moet je meerderjarig zijn en heb je een NewB-zichtrekening nodig. NewB verzoekt haar klanten om coöperant te worden.
Het NewB Sustainable Mixed Fund Defensive compartiment is beschikbaar in een distributieversie (dis) en kapitalisatieversie (cap.

Ik ben al klant van NewB en wil graag beleggen

Ik ben geïnteresseerd in dit fonds en sluit me aan bij NewB

Voor rechtspersonen / vertegenwoordigers van organisaties

Ontdek ook de andere compartimenten

NewB Invest bestaat uit een gamma van drie compartimenten. Die staan voor drie verschillende risicoprofielen. Lees aandachtig de informatie over elk compartiment voor je een keuze maakt.

NewB Sustainable Mixed Fund
Balanced

Een gulden middenweg voor wie een evenwicht zoekt tussen voorzichtigheid en risico.

NewB Sustainable Mixed Fund
Dynamic

Voor wie bereid is grotere risico’s te nemen voor een potentieel hoger rendement, maar tegelijk wel tegen een stootje kan.

Contact

Een vraag,
hulp nodig?

Bekijk onze FAQ

Contacteer ons direct:
Ons team staan steeds paraat
(maa-vrij, van 9u tot 12u en van 13u tot 17u)

Stuur een bericht

02 486 29 99

 

Heb je een klacht?

Indien onze klantendienst je per telefoon (02 486 29 99, ma-vr 9u-12u en 13u-17u) of via info@newb.coop niet voldoende heeft kunnen helpen, kan je een klacht sturen via klachten@newb.coop Indien je via klachten@newb.coop geen bevredigende oplossing hebt gevonden voor je klacht, kan je contact opnemen met Ombudsfin voor bankzaken: North Gate II, Koning Albert II-laan, nr. 8,bus 2, 1000 Brussel, tel: 02 545 77 70 of via ombudsman@ombudsfin.be

NewB Invest is een bevek naar Belgisch recht.