Informatie over coöperatieve aandelen

Om coöperant van NewB te worden, moet je houder zijn van minimaal één (1) coöperatief aandeel. Het is belangrijk dat je op voorhand de informatiefiche leest. Die bevat gedetailleerde informatie over alle risico’s en mogelijke voordelen verbonden aan je beslissing om te investeren.  

Wat is een coöperatief aandeel? 

Elk coöperatief aandeel staat voor een deel van het kapitaal van NewB. Het is een aandeel waarvan jij de houder bent. Een coöperatief aandeel is een financieel instrument en vertegenwoordigt een eigendomsrecht op een deel van het kapitaal van NewB. 

Coöperanten van NewB kunnen dus tegelijk aandeelhouder en klant van de coöperatie zijn. NewB vraagt elke klant om coöperant te worden door de aankoop van ten minste één (1) coöperatief aandeel. Omgekeerd zijn coöperanten niet verplicht om klant te worden.  

Types coöperatieve aandelen 

NewB geeft drie types coöperatieve aandelen uit: 

Waarde van een coöperatief aandeel 

Elk coöperatief aandeel of deelbewijs staat voor een deel van het kapitaal van NewB waarvan de waarde schommelt in functie van vele criteria, waaronder de financiële resultaten van de coöperatie. Om de waarde van een onderneming te schatten bestaan verschillende technieken en de resultaten kunnen ver uit elkaar liggen. Hoe groter de omzet van NewB, hoe meer haar waarde zou moeten stijgen. Maar de waarde hangt ook af van haar kosten en van de sterk schommelende economische, politieke en financiële context waarin ze evolueert.  

Investeren in een coöperatief aandeel brengt dus een belangrijk risico met zich mee, omdat de werkelijke waarde van een aandeel lager kan liggen dan het oorspronkelijke aankoopbedrag (nominale waarde) op het moment van een eventuele doorverkoop en kan zelfs dalen tot nul. Om speculatie tegen te gaan is het overigens niet mogelijk om winst te maken door de doorverkoop van coöperatieve aandelen, zoals vermeld in de statuten van NewB. 

Doorverkoop van een coöperatief aandeel 

De doorverkoop van een coöperatief aandeel gebeurt volgens een specifieke procedure en kan tijd in beslag nemen. NewB is niet aan de beurs genoteerd en coöperatieve aandelen kunnen niet rechtstreeks in de markt worden doorverkocht. Een coöperant die aandelen wil doorverkopen kan er ofwel afstand van doen, ofwel geheel of gedeeltelijk uit de coöperatie treden. In geval van uittreding betaalt de coöperatie zelf de aandelen terug. Dat gebeurt tijdens de algemene vergadering volgend op het jaar waarin de terugbetaling werd aangevraagd. Een coöperatief aandeel kan daarom niet als liquide worden beschouwd. 

Conform de statuten van NewB kunnen NewB-coöperanten niet geheel uittreden of een vermindering van hun aantal aandelen vragen (gedeeltelijke uittreding) tussen de datum dat NewB de banklicentie verkreeg (31 januari 2020) en de derde verjaardag van het behalen van die licentie op 1 februari 2023. Daarna moet een eventuele uittreding worden goedgekeurd door de raad van bestuur. Die kan weigeren in de hypothetische gevallen beschreven in de statuten.  

Belangrijke informatie 

Je kan de informatiefiche kosteloos en op eenvoudige aanvraag ontvangen. Vraag ze aan bij de maatschappelijke zetel van NewB (Kruidtuinstraat 75, 1210 Sint-Joost-ten-Node). Je kan de fiche ook raadplegen op onze site (www.newb.coop) of opvragen via e-mail (info@newb.coop) of telefonisch (02 486 29 99). 

Met klachten kan je terecht bij de NewB-klachtendienst via het nummer 02 486 29 99 of klachten@newb.coop. Desgevallend kan je je wenden tot de Ombudsman voor financiële geschillen North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel, telefoon: 02 545 77 70, e-mail: ombudsman@ombudsfin.bewww.ombudsfin.be